Výber účastníkov mobility sa realizoval v dvoch etapách, osobitne pre žiakov 4. a 3. ročníka. Škola prostredníctvom webovej stránky a nástenky zverejnila podrobné kritériá výberu:

1. Prospech z predmetov odborného teoretického vzdelávania a praktických cvičení z  2. ročníka (stáž pre žiakov 3. ročníka), resp. 1. polrok 3. ročníka (stáž pre žiakov 4. ročníka). 

2. Aktivita žiaka – reprezentácia školy na súťažiach, olympiádach, ekonomických projektoch, práca v žiackom parlamente a pod. U žiakov sociálnej činnosti budeme zohľadňovať aj ich mimoškolskú činnosť, najmä v oblasti dobrovoľníctva, práce s ľuďmi (vedenie krúžkov, letné tábory), humanitárnych zbierok atď.

3. Komunikačné zručnosti - prezentované prostredníctvom odborného návrhu aktivity. V odbore sociálno-výchovný pracovník išlo o návrh aktivizačných činností a denného programu pre seniorov. Žiaci obchodnej akadémie si pripravili ekonomický projekt z oblasti marketingu alebo cestovného ruchu.

4. Motivácia zúčastniť sa mobility a využiteľnosť získaných zručností v ďalšej príprave – žiaci vypracovali na túto tému krátku esej, ktorú odprezentovali pred výberovou komisiou počas pohovoru.

Výberové konanie pre žiakov 4. ročníka sa konalo v júni 2017. Zúčastnilo sa ho celkom 17 účastníkov (3 žiačky odboru sociálno-výchovný pracovník a 14 žiakov odboru obchodná akadémia). Dosiahnuté body zo všetkých oblastí výberového konania sa  spočítali a následne bol zostavený osobitný poradovník pre každý odbor. Z odboru sociálno-výchovný pracovník boli vybrané žiačky Kristína Dvoršťáková a Nikola Grofčíková. Z odboru obchodná akdémia boli vybraní žiaci Simona Baricová, Michaela Mária Dobáková, Matúš Janidžár a Adela Matejová zo 4. A triedy a Jana Boškajová, Lucia Harezníková, Veronika Kuhejdová a Dávid Plichta zo 4. B triedy.

Výberové konanie pre žiakov 3. ročníka sa konalo v novembri – decembri 2017. Prihlásilo sa doň celkom 18 žiakov (4 žiačky odboru sociálno-výchovný pracovník a 14 žiakov odboru obchodná akadémia). Po sčítaní dosiahnutých bodov boli na odbornú stáž vybraní žiaci Monika Balleková, Monika Hubová, Ivana Maxoňová a Veronika Slepiaková z odboru sociálno-výchovný pracovník. Z odboru obchodná akadémia žiačky Michaela Furjelová a Mária Kajanová z 3. A triedy a Amália Molíková, Estera Slačková, Adriána Spišáková a Natália Viatrová z 3. B triedy.