Názov projektu: Sociálna starostlivosť, turistické a podnikateľské služby v zahraničí

 

Grantový program: Erasmus plus

Kľúčová akcia: KA 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

                            KA 102 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Trvanie projektu: 1. júna 2017 – 30. novembra 2018

 

Rozpočet: 54 942,00 €

 

Cieľom projektu je zvýšiť odborné zručnosti žiakov odboru obchodná akadémia a sociálno-výchovný pracovník v súlade s požiadavkami trhu práce. Keďže je Slovensko členom EÚ, predpokladáme, že veľa našich absolventov bude hľadať uplatnenie v medzinárodných firmách, a úlohou školy je pripraviť ich na tento trh práce.

Hlavnými aktivitami projektu sú dve mesačné mobility zamerané na odbornú prax pre 10 žiakov 4. a 10 žiakov 3. ročníka, ktoré sa uskutočnia v portugalskom meste Braga. Prax je určená pre študentov obidvoch študijných odborov: obchodná akadémia aj sociálno-výchovný pracovník.

Špecifické ciele projektu
  1. Zvýšiť odborné zručnosti žiakov odboru obchodná akadémia a sociálno-výchovný pracovník v súlade s požiadavkami trhu práce - poznanie zahraničného pracovného prostredia a zvyklostí, interkultúrne poznatky, znalosť cudzojazyčnej terminológie, komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť využívať moderné technológie, zlepšenie jazykových zručností, schopnosť ovládať nástroje z oblasti informačných a komunikačných technológií.

  2. Rozvoj osobných kompetencií žiakov - kompetencie pracovné, kompetencie k riešeniu problémov, kompetencie k učeniu, komunikatívne sociálne a personálne kompetencie

  3. Spoznať metódy sociálnych služieb v krajine s úplne odlišnou kultúrou a zaradiť nové poznatky do teoretickej výučby a porovnať metódy obdobných zariadení u nás.

  4. Rozvíjať u študentov empatiu so znevýhodnenými osobami, schopnosť viesť sociálny dialóg, schopnosť rozvíjať osobnosť druhých, a prispieť tak k rozvoju humanity nielen u jednotlivcov, ale pomocou následných diskusií tiež medzi rovesníkmi v škole.

  5. Potláčať patogénne javy rasizmu a xenofóbie pomocou sociokultúrneho poznania danej oblasti, prostredníctvom bežných denných kontaktov a kultúrneho programu realizovaného hostiteľskou agentúrou.

  6. Získať nových partnerov pre spoluprácu v budúcnosti, ako v pozícii hosťujúcej, tak v pozícii hostiteľskej školy. Tomu by mal pomôcť kontakt s ďalšími školami zo zahraničia, ktoré sa stáží zúčastnia v rovnakom období.