Výber účastníkov mobility sa realizoval v dvoch etapách, osobitne pre žiakov 4. a 3. ročníka. Škola prostredníctvom webovej stránky a nástenky zverejnila podrobné kritériá výberu:

1. Prospech z predmetov odborného teoretického vzdelávania a praktických cvičení z  2. ročníka (stáž pre žiakov 3. ročníka), resp. 1. polrok 3. ročníka (stáž pre žiakov 4. ročníka). 

2. Dochádzka žiaka - osobitne za každý polrok štúdia.

3. Aktivita žiaka – reprezentácia školy na súťažiach, olympiádach, ekonomických projektoch, práca v žiackom parlamente a pod. U žiakov sociálnej činnosti budeme zohľadňovať aj ich mimoškolskú činnosť, najmä v oblasti dobrovoľníctva, práce s ľuďmi (vedenie krúžkov, letné tábory), humanitárnych zbierok atď.

4. Komunikačné zručnosti - prezentované prostredníctvom odborného návrhu aktivity. V odbore sociálno-výchovný pracovník išlo o návrh aktivizačných činností a denného programu pre seniorov. Žiaci obchodnej akadémie si pripravili ekonomický projekt z oblasti marketingu alebo cestovného ruchu.

5. Motivácia zúčastniť sa mobility a využiteľnosť získaných zručností v ďalšej príprave – žiaci vypracovali na túto tému krátku esej, ktorú prezentovali pred výberovou komisiou počas pohovoru.

Výberové konanie pre žiakov 4. ročníka sa konalo v júni 2019. Zúčastnilo sa ho celkom 16 účastníkov (6 žiačok odboru sociálno-výchovný pracovník a 10 žiačok odboru obchodná akadémia). Dosiahnuté body zo všetkých oblastí výberového konania sa  spočítali a následne bol zostavený osobitný poradovník pre každý odbor. Z odboru sociálno-výchovný pracovník boli vybrané žiačky Marika Kolenčíková, Kristína Ľubová, Michaela Stašová,  Katarína Slepiaková. Z odboru obchodná akadémia boli vybraní žiaci Lucia Budzeľová, Adriana Valeková, Rebeka Červeňová, Michaela Ďurčáková, Gabriela Páterková a Natália Kršáková.

Výberové konanie pre žiakov 3. ročníka sa konalo v novembri – decembri 2019. Prihlásilo sa doň celkom 18 žiakov. Po sčítaní dosiahnutých bodov boli na odbornú stáž vybraní žiaci Rastislav Bomba, Júlia Kavalierová, Michaela Serdelová, Darina Úradníková, Nina Olexová, Ivan Bernát, Monika Kaukičová, Klára Hojová, Veronika Mrekajová a Marta Bartošová.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10