top of page
Politika EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

Téme ochrany spotrebiteľa sa venujeme najmä na hodinách náuky o tovare. V prvom ročníku sa venujeme témam bezpečnosti potravín. V druhom ročníku sa venujeme bezpečnosti výrobkov, ochrane práv - klamlivá reklama a nekalé obchodné praktiky, zmluvy uzavreté na diaľku, oprava výrobkov, alternatívne riešenie sporov, spotrebiteľské úvery, práva cestujúcich, označovanie a balenie potravín, chránené označenia Európskej únie. Tieto témy sú súčasťou aj maturitných otázok z odborných ekonomických predmetov.

bottom of page